«Фінанси, облік і аудит»

Вимоги до статей

Шановні автори!

Оновлені вимоги до статей (випуск 2, 2018): текст вимог / анкета автора / зразок оформлення статті 

Згідно вимог ухвали ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003, до публікації статей в періодичних наукових виданнях,  стаття, що подається у збірник наукових праць "ФІнанси, облік і аудит", повинна мати такі необхідні елементи (виділяються як підзаголовки):

  • постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
  • формулювання мети і завдання дослідження;
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;
  • бібліографічний список.

Статті повинні містити вагомі наукові результати, які можуть носити як теоретичний (здійснювати внесок в розвиток теорії та методології відповідних спеціальностей), так і практичний характер (містити розв’язок конкретної прикладної задачі). Результати будуть оцінюватися за рівнем їх наукового потенціалу.

Статті повинні відповідати науковим спеціальностям «Гроші, фінанси і кредит» або «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Кожна стаття повинна бути представлена в двох примірниках на папері, електронним варіантом та обов'язковою зовнішньою рецензією.Також додається рецензія члена редакційної колегії збірника та  додатково (для аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук) - рецензія наукового керівника. Мова статті - українська або англійська. Обсяг - від 15 аркушів формата А4 (з урахуванням анотацій та літератури). Автор обов'язково підписує та передає у редакційну колегію анкету (паперовий та електронний примірники). Стаття повинна містити транслітеровану бібіліографію, переклад анотації та даних про автора  (див. файл із вимогами та зразок)

Подання статей до редакційної колегії по квоті кафедр здійснюється особисто та виключно через відповідальних осіб, що призначаються завідувачами відповідних кафедр (заступники по науково-методичній роботі або інші відповідальні виконавці). Інформацію про квоту статей від кафедр доведено завідувачам кафедр (випускаючі кафедри ФЕФ, ОЕФ та ФЕАПК). Представники інших ВНЗ (не КНЕУ) передають статті виключно за попереднім узгодженням із редакційною колегією.

У випадку затримання подання статей окремими представниками кафедр, редколегія залишає за собою право порушення умов пропорційності на користь статей інших авторів, що здані у визначений термін. 

Для публікації у збірнику перевагу буде надано статтям провідних науковців та відомих фахівців. Якісні статті, які за браком обсягу збірника не зможуть бути опубліковані, за згодою автора будуть опубліковані у наступних номерах, або повернені. Статті, що, на думку реколегії, не відповідають чинним вимогам до наукових статей, відхиляються.

Можливе уточнення вимог у зв'язку із зміною нормативної бази МОНУ щодо фахових видань, слідкуйте за оголошеннями!